Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LUKKIE DUCK RACE, LIONSCLUB EEMLAND

 1. De lukkie Duck Race is een loterij, verder te noemen Lukkie Duck Race of Duckrace en wordt georganiseerd door Lionsclub Eemland.
 2. De Lukkie Duck Race wordt georganiseerd om geld in te zamelen ten behoeve van één of meerdere goede doelen.
 3. Voor de Lukkie Duck Race worden loten verkocht tegen een nominale waarde van € 2,- per lot. Loten kunnen alleen door meerderjarigen (18+) worden gekocht.
 4. Door het kopen van een of meerdere loten of bedrijfseenden, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 5. De Lionsclub Eermland bewaart en gebruikt uitsluitend het e-mailadres van de deelnemers voor zover die door de deelnemers worden opgegeven door middel van het activeren van de loten. Deze gegevens worden opgenomen in het deelnemersbestand van Lukkie Duck Race 2016. De deelnemer geeft door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden, waaronder promotionele doeleinden in het kader van Lukkie Duckraces nu en in de toekomst en – in voorkomend geval – het benaderen van deelnemers voor het uitreiken van prijzen.
 6. Het aantal verkochte loten bedraagt maximaal 20.000 stuks. Alleen verkochte en geactiveerde loten dingen mee naar prijzen.
 7.  De Lukkie Duck Race is voor iedereen gratis toegankelijk.
 8. De organisatie behoudt zich het recht voor om de Lukkie Duck Race af te gelasten tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de Duckrace. Indien dit het geval mocht zijn dan zullen de kopers van de loten hierover zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld via het opgegeven emailadres en via de officiële website www.Lukkieduckrace.nl en worden hun op naam geactiveerde loten bij inlevering t.w.v. het aankoopbedrag gerestitueerd. Inleveradressen worden op de website gepubliceerd.
 9. De organisatie behoudt zich het recht voor de Lukkie Duck Race af te gelasten, dan wel te verplaatsen naar een andere datum, dan wel een later tijdstip, afhankelijk van technische-, organisatorische-, dan wel weersomstandigheden. Een en ander te beoordelen door de organisatie.
 10. Lionsclub Eemland bepaalt de wijze waarop de toeschouwers de wedstrijd kunnen volgen. Het is verboden om de afsluiting rond het “zwembad” te overschrijden en om enig contact te maken met het water en of eendjes gedurende de Lukkie Duck Race.
 11. Na aankoop van een lot dient de koper zijn lot te activeren op de website www.lukkieduckrace.nl. Hierbij dient hij/zij een persoonlijk emailadres op te geven en zijn/haar naam. Bij onjuiste en/of onvolledige gegevens, zodanig dat de organisatie zonder inspanning de koper niet kan traceren, vervalt het recht op eventuele prijzen.
 12. De eendjes worden op de wedstrijddag zoveel mogelijk tegelijk en in willekeurige volgorde in het water geplaatst. De Lukkie Duck Race bestaat uit meerdere rondes (heats) waarna de winnaars uit de heats deelnemen in een laatste finaleronde. Deelnemers hebben middels het activeren een Lukkie Duck-nummer en heat-nummer toegekend gekregen.
 13.  Lionsclub Eemland behoudt zich het recht voor om eendjes uit de wedstrijd te nemen. De winnaars van de Lukkie Duck Race zijn die eendjes die conform het wedstrijdreglement door de notaris als winnaar worden uitgeroepen.
 14.  De Lukkie Duck Race zal worden gehouden onder toezicht van een Notaris uitgevoerd worden. Deze zal de uitslag van de Lukkie Duck Race bepalen. Over de uitslag van de trekking wordt niet gecorrespondeerd.
 15. Enkel de eendjes die door de organisatie in het water zijn geplaatst komen in aanmerking voor een prijs. De eendjes blijven eigendom van Lionsclub Eemland.
 16.  De prijzen vallen slechts op de lotnummers die bij de start van een heat geactiveerd zijn en toegewezen zijn aan een eendnummer in de desbetreffende heat.
 17.  De prijzen worden na ieder heat en de finale ter beschikking gesteld aan de winnaars met het winnende lot. Zo spoedig mogelijk na de Lukkie Duck Race zijn de winnende lotnummers terug te vinden op de website: www.lukkieduckrace.nl. De prijzen die niet op de dag zelf worden geclaimd moeten binnen één jaar na de betreffende editie van de Duckrace geclaimd worden door overhandiging van het originele lot en/of bevestigingsmail na het maken van een afspraak via het e-mailadres; info@lukkieduckrace.nl. Na een jaar vervalt het recht op de prijs. Uitreiking van de prijzen zal zover mogelijk tussen of na de heats/finale plaatsvinden of op een door de organisatie nader te bepalen wijze, tijd en locatie. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het afhalen van de prijzen.
 18. Prijzen worden alleen uitgereikt aan meerderjarigen ( +18 jaar ); legitimatie verplicht. Indien (per abuis) de naam van een minderjarige is vermeld op een van de winnende loten, zal een van diens meerderjarige ouders of verzorgers als deelnemer worden aangemerkt en zal de prijs worden uitgereikt aan die ouder of verzorger.
 19. Eventuele kansspelbelasting zal worden afgedragen door de organisator van de Lukkie Duck Race.
 20. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld tegen geld.
 21. Door deelname aan de Lukkie Duck Race geven de winnaars de Lionsclub Eemland toestemming om hun gegevens te publiceren via de media. De winnaar van de hoofdprijs verbindt zich er tevens toe om zijn medewerking te verlenen tot het nemen van foto’s bij het uitreiken van de prijzen en verleent hierbij zijn onherroepelijke volmacht aan de organisatie om zijn afbeelding te gebruiken voor publicitaire doeleinden.
 22. In alle situaties waarin de voorwaarden niet voorzien, alsmede bij geschillen, beslist het bestuur van Lionsclub Eemland in overleg met de toezichthoudende notaris. Deze beslissingen zijn bindend en kunnen niet betwist worden.
 23. De aansprakelijkheid van Lionsclub Eemland is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de verzekeraar wordt uitbetaald.
 24. Hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders van Lionsclub Eemland is uitgesloten.
 25. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door de organisatie worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 26. Druk en typefouten voorbehouden.

 

Wedstrijdreglement